FORSKNINGSSTUDIE OM LANDRÄDDNINGENS ANVÄNDANDE OCH UTVECKLING

 

BAKGRUND OCH SYFTE

Landräddningens förmedling av volontärer kommer under 2013-2015 att erbjudas i Västerås och Gävle samt angränsande kommuner. Dessa pilotstudier genomförs för att undersöka hur funktionen bör fungerar och hur människor använder den. Detta görs i formen av en forskningsstudie. Forskare från Jönköping University/Hälsohögskolan och Högskolan i Borås studerar, med stöd av Vinnova, användandet och forskningsdeltagarnas syn på funktionen och dess gränssnitt. När man larmar till Landräddningens larmcentral så kommer samtalet till Tunstalls trygghetscentral i Örebro. Det är Sveriges största larmcentral och den är bemannad med erfaren och välutbildad personal dygnet runt. Över 100 kommuner låter sina larm från trygghetslarm gå dit.

Forskningens syfte är att belysa tjänstens utveckling ur ett organisatoriskt perspektiv och studera den nytta den gör ur olika användarperspektiv samt hur den påverkar etiska aspekter.

 

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE

Eftersom du visat intresse för Landräddningens tillfrågas du om du vill delta i denna forskningsstudie. Nedladdningen av appen är dock inte beroende av om du deltar i forskningsstudien eller inte.

Om du har omsorgsstöd av Västerås Stad eller Gävle Kommun och vill använda ett mobilt trygghetslarm, ber vi dig tala med din biståndshandläggare för att klargöra möjligheterna för detta. Larmen kan även införskaffas utan kommunens stöd.

 

HUR GÅR STUDIEN TILL

Om du väljer att tacka ja till att delta i studien kommer du att i samband med den fortsatta nedladdningen av appen tillfrågas om att fylla i en enkät (med rubrik Forskningsenkät) med demografiska uppgifter samt frågor om hälsa, välbefinnande, aktivitetsnivå, trygghet- och säkerhetsaspekter samt förflyttning utanför den egna bostaden.

Innan du kommer till forskningsenkäten behöver du dock oavsett om du vill delta i studien eller ej i fylla i de tre påföljande sidorna till denna information, med rubrikerna ”kontoinformation”, ”volontäruppgifter” samt ”användaruppgifter”.

Om du vill ha tillgång till Landsräddningens tjänster utan att delta i studien så är det givetvis också möjligt och du avstår då bara från att besvara forskningsenkäten. Nerladdningen av appen kommer att fullföljas oavsett om du deltar i studien eller ej.

Om du väljer att besvara enkäten, kommer du efter ytterligare 6 respektive 12 månader tillfrågas om att fylla i samma enkät samt ytterligare frågor om förflyttning utanför bostaden (Life-Space assessment). Om du under den tid som studien pågår har använt tjänsten så kommer du att även att kunna väljas ut och tillfrågas om att delta i en telefonintervju angående din användning eller väljas ut och tillfrågas om att delta i en fokusgrupp (intervju i grupp) efter att studien har avslutats.

 

VILKA ÄR RISKERNA?

De risker vi kan se med att delta i studien är att information om den position som larmets GPS anger när den som är användare larmar kommer att registreras och sparas vilket kan upplevas som integritetskränkande. Som beskrivs under hantering av data och sekretess kommer vi dock att säkerställa att denna hantering sker på ett säkert sätt och du kan avstå från att besvara frågor som upplevs integritetskränkande. En annan möjlig risk är att larmet kan skapa en känsla av falsk säkerhet där den som är användare förlitar sig på att någon frivillig kommer att kunna rycka ut och hjälpa till vid larm. Det är därför viktigt att vara tydlig med Landräddningens begränsningar:

  • Landräddningen är inte en säkerhetstjänst, det är en trygghetstjänst. Vi kan inte garantera att man i alla lägen kan få personligt stöd på plats.
  • Funktionen går endast att använda där det finns mobiltäckning.
  • Stöd av volontärer kan endast ges i området som studien omfattar, alltså Västerås Stad och Gävle kommun, och i viss utsträckning angränsande kommuner.
  • Stöd ges utanför hemmet och som längst fram till ytterdörren.
  • Studien omfattar upp till 4000 användare varför ett urval kommer behöva göras vid registreringen. De som inte får möjligheten att vara med kan ändå använda landräddningens app för som stöd inom familjen.

 

FINNS DET NÅGRA FÖRDELAR?

De fördelar den som är användare kan få av Landräddningen är en ökad trygghet vid utevistelse. Den som frivilligt ställer upp för att eftersöka en användare kan finna tillfredställelse i att utföra en solidarisk handling som även på sikt kan bidra till deras egen möjliga framtida trygghet. Däremot ser vi inga specifika nackdelar med att delta i denna forskningsstudie kring Landräddningen.

 

HANTERING AV DATA OCH SEKRETESS

All information som samlas in i studien, dvs. data om position vid larm, enkätresultat och intervjusvar, kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ges tillgång till denna information. All information kommer att sparas under 10 år för att möjliggöra granskning av studien. Enligt Personuppgiftslagen så har du som deltagare rätt att få ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Ansvarig för dina personuppgifter är Posifon AB, Henrik Essunger, 070-308 09 54.

Vid redovisning av resultat från studien kommer det inte att gå att urskilja dina enskilda svar utan redovisningen sker på gruppnivå.

 

HUR FÅR JAG INFORMATION OM STUDIENS RESULTAT?

Om du vill få ta del av studiens resultat så är du välkommen att kontakta Posifon AB på nedanstående telefonnummer eller mail vid avslutad studie. Vi kommer även att publicera information om studien här på Landräddningens hemsida.

 

FRIVILLIGHET

Att delta i studien är helt frivilligt och även om du samtyckt till att delta har du rätt att avbryta ditt deltagande utan ange några skäl för detta.

 

ANSVARIG FÖR DEN VETENSKAPLIGA STUDIEN ÄR:

KG Rosén, Professor, Högskolan i Borås, karl-gustaf.rosen@hb.se

Tel 0733-722202

Om du har funderingar som rör mer praktiska frågor kring datainsamlingen kontakta:

Sofi Fristedt, Lektor, Jönköping University, Hälsohögskolan

070-64 15 390, sofi.fristedt@ju.se

Martina Boström, Fil. Dr, Jönköpings University, Hälsohögskolan

036-10 13 17, martina.bostrom@ju.se

Annakarin Olsson, Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor, Högskolan i Gävle

026-648812, annakarin.olsson@hig.se

 

Ansvarig forskningshuvudman för studien är Posifon AB.